Dijous 8 d'agost, Ple extraordinari del Consell Comarcal del Priorat

07/08/2019

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà aquest dijous 8 d’agost, a les 19 h, una sessió plenària de caràcter extraordinari, la qual s’emmarca en l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

En aquest sentit, l’ordre del dia de la sessió és el següent:

a) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Expedient 893/2019. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple del Consell Comarcal del Priorat.

3. Expedient 895/2019. Creació de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Priorat i delegació de competències del Ple en la mateixa.

4. Expedient 913/2019. Creació de les comissions informatives del Consell Comarcal del Priorat.

5. Expedient 914/2019. Nomenament dels integrants de la Comissió especial de comptes.

6. Expedient 915/2019. Aprovació, si s’escau, del règim retributiu dels càrrecs electes del Consell Comarcal del Priorat.

7. Expedient 916/2019. Creació de la Junta de portaveus del Consell Comarcal del Priorat.

8. Expedient 917/2019. Ratificació del sr. Joan Reig Roman com a gerent del Consell Comarcal del Priorat.

b) Activitat de control 

9. Informe de les resolucions de presidència en relació a nomenaments i delegacions.