La institució

El Consell Comarcal del Priorat és una entitat local de caràcter comarcal que disposa de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat i autonomia per al compliment de les seves finalitats. 

En aquest espai, hi pot trobar informació sobre la institució, la seva composició i les competències que exerceix.