Manifest del President del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia, en relació a la 4a Taula del Riu Siurana

01/10/2019

En Xavier Gràcia Juanpere, en la meva qualitat de President del Consell Comarcal del Priorat, desitjo posar de manifest que: 

- Que el Siurana és un riu que discorre majoritàriament en el territori de la comarca del Priorat, havent permès la generació d’uns espais fluvials d’elevat valor ambiental, que seran estudiats en la propera sessió de la Taula. 

- Que la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes compta amb una concessió d’aprofitament privatiu d’aigües d’aquest riu, sense que la comarca del Baix Camp, en general, tingui cap dret a l’aprofitament de les aigües del Siurana, més enllà del concret contingut de la concessió atribuïda a la Comunitat de Regants

- Que en les sessions destinades a analitzar la situació administrativa es va posar de manifest que la concessió d’aprofitament d’aigües del riu Siurana, en favor de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, fou ampliada per resolució de 13/11/1935 permetent la derivació d’un cabal màxim de 4000 l/s, respectant el dret dels aprofitaments existents en la conca que es xifraven en 200 l/s. 

- Que segons el que es desprèn de la Llei d’Aigües, els 4000 l/s no es poden considerar -en cap moment- un cabal garantit, a la inversa, constitueixen un cabal màxim

- Que el destí de la concessió d’aigua del riu Siurana és el recolzament al reg de 3.802 hectàrees de conreu i el reforç a l’abastament de la ciutat de Reus. 

- Que, en la mesura en la que ha transcorregut un llarg període de temps des de l’atorgament d’aquesta concessió, i que la pròpia Llei d’Aigües és especialment exigent al reclamar el control de l’eficiència d’aquest tipus de concessions, considerem imprescindible destinar una sessió de la taula a analitzar la gestió que es fa de la concessió, per poder avaluar si se’n podria millora la seva eficiència. A aquestes efectes, considerem que caldria aportar informació actual i històrica sobre: 

  • Volum anual d’aigua derivat del riu Siurana al pantà de Riudecanyes.
  • El planell de les 3.802 hectàrees de superfície de regadiu que la concessió del pantà de Siurana ajuda a regar. 
  • Detall dels conreus existents en aquesta superfície.
  • Volum d’aigua que s’ha destinat al reg d’aquests conreus.
  • Tècniques de reg utilitzades.
  • Aigua que ha estat destinada a l’abastiment de la ciutat de Reus.
  • Volum i destí de la resta d’aigua recollida pel pantà de Riudecanyes.

Tarragona, 1 d’octubre de 2019 

Xavier Gràcia Juanpere
President del Consell Comarcal del Priorat.