Organització funcional

Les competències que té atribuïdes el Consell Comarcal del Priorat s’organitzen i s’agrupen en diverses àrees. Cada àrea s’ocupa de diferents serveis i línies d’actuació, a les quals treballen els tècnics corresponents i que són coordinades per un cap d’àrea.

 

Presidència: el president és l’encarregat de supervisar i controlar la gestió de tots els serveis i totes les actuacions que es duen a terme des de les diferents àrees. El president té les atribucions següents:

 • Representar el consell comarcal.

 • Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.

 • Supervisar les obres comarcals i els serveis de l’administració de la comarca.

 • Exercir la direcció superior del personal.

 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.

 • Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.

 • Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.

 • Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell.

 

Gerència: el gerent s’encarrega de gestionar les diferents àrees per mitjà dels caps d’àrea. S’encarrega de:

 • Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del ple.

 • Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.

 • Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.

 • Dirigir el personal de la corporació.

 

Secretaria de Direcció i Protocol: és l’encarregada de les tasques administratives i de protocol de la direcció del consell: presidència i gerència.

Servei d’Assistència i Cooperació Municipal: s’encarrega de la cooperació i l’assistència municipal en el vessant d’assessorament als municipis en termes jurídicoadministratius, econòmics i financers, i d’obres i serveis, i té la voluntat de reforçar-ho amb la col·laboració de la Diputació.

Secretaria d’intervenció i Serveis Interns: encarregada de l’impuls i coordinació de les actuacions relacionades amb Hisenda, Pressupostos, Patrimoni, Règim Interior i Personal.

Àrea de Promoció i Desenvolupament comarcal: encarregada de l’impuls i coordinació de les actuacions relacionades amb els sectors de l’agricultura, la indústria, el comerç, els serveis, la formació i el foment de l’ocupació. Encarregada, també, de l’impuls i coordinació de les actuacions relacionades amb la promoció turística de la comarca.

Àrea de serveis a les persones: encarregada de l’impuls i coordinació de les actuacions relacionades amb Joventut, Educació, Cultura, Serveis Socials, Sanitat, Esports i Participació Ciutadana.

Àrea de serveis al territori: encarregada de l’impuls i coordinació de les actuacions relacionades amb Medi Ambient, Cooperació Comarcal, Ordenació del territori, Urbanisme, Serveis Tècnics, Informàtic i Noves tecnologies.

Documents adjunts: