Oficina Jove Priorat

Segons l’objectiu que assenyalen tant la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya com el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020: La creació i desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), amb la finalitat de facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i models de vida, millorant la taxa d’emancipació juvenil. Les OJ són una iniciativa de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya que, de manera interinstitucional i interdepartamental, amb Ajuntaments i Consells Comarcals i agents, posa a l’abast de la joventut una xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el seu procés d’emancipació.

En funció de la seva ubicació geogràfica i les característiques de la població jove del seu àmbit d’actuació, les OJ ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés d’emancipació: Treball i Emprenedoria, Educació, Salut i Habitatge. Així, entre altres funcions, les OJ tenen la missió de difondre convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos per trobar feina, oferir orientació en matèria educativa, assessorar en la recerca d’habitatge i resoldre dubtes en salut.

Les Oficines Joves formen part de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) on la gent jove pot trobar els serveis necessaris per tal d’afavorir la construcció del propi projecte de vida. Dins d’aquesta Xarxa s’intenten integrar i coordinar les diferents administracions, departaments, institucions, entitats i agents, que disposen de serveis destinats a la gent jove. Així, l’objectiu final de les OJ és esdevenir la porta d’entrada única a la informació i l’orientació de qualitat, donant resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove.

L’Oficina Jove del Priorat realitza aquesta tasca i coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil de la comarca del Priorat. És fruit d’un conveni entre la Direcció General de Joventut i el Consell Comarcal del Priorat. L’objectiu principal de l’ Oficina Jove del Priorat és que el jovent de la comarca pugui trobar en una finestreta única la solució per resoldre tot allò que necessita, des d’informar-se fins a tramitar.


Quins serveis us ofereix l’OJ Priorat?

Ofereix informació general i assessorament en matèria d’educació i formació, cultura, mobilitat nacional i internacional, participació, salut, treball i habitatge. 

FORMACIÓ I EDUCACIÓ

Aquest servei organitza i coordina diferents tipus de cursos, jornades i seminaris amb l’objectiu de fomentar l’educació i també assessora de manera individualitzada sobre els diferents itineraris formatius existents.

Des de l’àrea de Formació es promou l’educació i la formació i es treballa en les següents línies:

 • Detectar necessitats no cobertes per la formació existent i, tenir-les en compte a l’hora de planificar les actuacions.
 • Informar sobre els diversos cursos de formació ocupacional  que s’ofereixen a la comarca del Priorat i d’altres indrets.
 • Informar sobre l’ensenyament reglat: formació professional, batxillerat, cicles formatius, certificats de professionalitat..
 • Organitzar xerrades i seminaris sobre temes d’interès general i específic.

TREBALL

 • Amb l’objectiu de facilitar l’accés dels joves al món del treball i vetllar per les seves condicions laborals, ofereix un servei específic d’orientació professional, intermediació en el mercat de treball, assessorament laboral, i suport a l’emprenedoria entre d’altres, en col·laboració amb la Borsa de Treball Comarcal.
 • A l’Oficina Jove Priorat també hi podeu consultar les ofertes laborals, cursos relacionats amb la recerca de feina que permet als ciutadans accedir a alguns dels serveis i tràmits que ofereixen les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya, com ara renovar la demanda d’ocupació, actualitzar les dades de perfil o cercar ofertes de feina i cursos de formació i preinscriure-s’hi.

PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL

Un total de 75 tècnics referents d'ocupació juvenil han començat a treballar a 60 entitats locals(ajuntaments i consells comarcals) de Catalunya per informar i acompanyar els joves més vulnerables en la seva transició de l'escola al món laboral.

Aquests tècnics proporcionaran una atenció personalitzada i individualitzada als joves, sobretot als més vulnerables, i treballaran a les oficines Joves de manera coordinada amb centres educatius, dispositius de salut i serveis socials.

L'objectiu d'aquesta xarxa, passa per assegurar una resposta integral als joves que impulsi la seva formació professionalitzada i una posterior inserció laboral de qualitat.

En aquesta línia, es pretén donar una atenció especialitzada als joves menys preparats o amb dificultats d’índole social perquè accedeixin a una formació especialitzada i posteriorment a un lloc de treball.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya promou un nou programa amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en el territori.

El SOC va aprovar el setembre la convocatòria de subvencions dels referents d'ocupació juvenil un cop finalitzat el projecte de la Xarxa d’ Impulsors. 

 

 

 

HABITATGE

És un servei d’orientació, de mediació, d’informació i tramitació d’ajuts per al lloguer, d’urgència i Renda Bàsica d’Emancipació, un servei de difusió d’ofertes complementàries de lloguer i assessorament legal, amb l’objectiu de procurar facilitar al jovent uns lloguers basats en preus socials, amb les suficients garanties i avantatges tècnics, jurídics i econòmics.

SALUT

És un servei d’orientació i assessorament en temes relacionats amb la salut, com el consum de tòxics, l’ús responsable de noves tecnologies, l’àmbit de la salut mental, l’educació afectiva i sexual, una alimentació saludable. En aquest àmbit també es mobilitzen recursos per fer accions de sensibilització o formació per fer prendre consciència als joves de la de la pròpia salut.)

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ

L’Oficina Jove Priorat realitza diverses accions per a fomentar l’associacionisme i assessora i coordina accions amb les associacions juvenils existents a la comarca.


Quins serveis ofereix als ajuntaments l’Oficina Jove del Priorat?

TÈCNIC COMPARTIT

Basant-nos en el treball en xarxa com a principi bàsic per poder dur a terme les polítiques municipals, hem de destacar la figura específica del tècnic compartit de joventut, que forma part del Pla Comarcal de Joventut i que te la missió de treballar amb els municipis tots aquests eixos a partir de trobades amb els joves així com també amb els responsables municipals com a peces clau per desenvolupar unes bones polítiques de joventut municipals.

Les principals tasques que porta a terme són:

 • Difusió, informació i assessorament en matèria de joventut.
 • Dinamització sociocultural: potenciació dels canals de participació socials i culturals de la joventut.
 • Suport a iniciatives: suport a joves creadors, a associacions i entitats.
 • Foment de la creació de projectes mancomunats entre els municipis.
 • Foment de la creació de trobades de joves.
 • Suport tècnic en la creació, posada en marxa i avaluació de plans locals de joventut.
 • Altres que es puguin necessitar, previ l’acord entre el Consell Comarcal i els ajuntaments.